دوره های آموزشی Hitachi

گروه دوره نام دوره کد دوره مدت زمان دوره
دوره های آموزشی HPHP ProLiant ML/DL/SL ServersFDKHP-12030 ساعت
دوره های آموزشی HPManaging HP Storage Work Enterprise Virtual Array FDKHP-121 40 ساعت
دوره های آموزشی HP Accelerated SAN EssentialFDKHP-12240 ساعت