دوره های آموزشی Hitachi

گروه دوره نام دوره کد دوره مدت زمان دوره
دوره های آموزشی Hitachi Hitachi Storage Fundamental
FDKHi-107 15 ساعت
دوره های آموزشی Hitachi Hitachi Hardware and ArchitectureFDKHi-108 15 ساعت
دوره های آموزشی Hitachi Hitachi Storage Navigator FDKHi-10915 ساعت
دوره های آموزشی Hitachi Hitachi Virtual Storage PlatformFDKHi-110 10 ساعت
دوره های آموزشی Hitachi Hitachi Internal OperationFDKHi-111 20 ساعت
دوره های آموزشی Hitachi Hitachi Monitoring and ControllingFDKHi-112 10 ساعت
دوره های آموزشی Hitachi FDKHi-113 15 ساعت