دوره های آموزشی Cisco Workshop

گروه دورهنام دوره کد دوره مدت زمان دوره
دوره های آموزشی Cisco Workshopata Center – Nexus ( Nexus 7000 and Nexus 5000 and 2000 ) N/A 40 ساعت
دوره های آموزشی Cisco WorkshopData Center – Nexus 1000vN/A 24 ساعت
دوره های آموزشی Cisco WorkshopData Center – Storage ( MDS )N/A 40 ساعت
دوره های آموزشی Cisco WorkshopData Center – UCSN/A 40 ساعت
دوره های آموزشی Cisco WorkshopService Provider – ASR 9000N/A 40 ساعت
دوره های آموزشی Cisco WorkshopRouting and Switching – BGPN/A 24 ساعت
دوره های آموزشی Cisco WorkshopRouting and Switching – IPv6N/A 24 ساعت
دوره های آموزشی Cisco WorkshopService Provider – MPLSN/A 80 ساعت
دوره های آموزشی Cisco Workshop Routing and Switching – 6500 SwitchN/A 32 ساعت
دوره های آموزشی Cisco WorkshopRouting and Switching – QOSN/A 16 ساعت