دوره‌های آموزشی Cisco Academi

گروه دورهنام دورهکد دورهمدت زمان دوره
دوره های آموزشی Cisco AcademicCCIE Data Center 350-080 160 ساعت
دوره های آموزشی Cisco AcademicCCNA Data Center (Composite)640-911,916 40 ساعت
دوره های آموزشی Cisco AcademicCCNP – CCNA – Composite – Data Center640-916, 642-996to 999120 ساعت
دوره های آموزشی Cisco AcademicCCIE Security400-251 160 ساعت
دوره های آموزشی Cisco Academic CCNA Security (IINS)210-206 60 ساعت
دوره های آموزشی Cisco AcademicCCNP Composite – Security300-206to209 96 ساعت
دوره های آموزشی Cisco Academic CCNA Composite – Service Provider640-875,878 60 ساعت
دوره های آموزشی Cisco AcademicCCNP Composite-Service Provider642-883, 885, 887,889 120 ساعت
دوره های آموزشی Cisco AcademicCCNA Routing & Switching200-125 60 ساعت
دوره های آموزشی Cisco Academic CCNP Composite – R&S;&T
300-101, 115,135 96 ساعت
دوره های آموزشی Cisco AcademicCCNP Route300-101 40 ساعت
دوره های آموزشی Cisco AcademicCCNP Switch300-115 40 ساعت